Tochmaland Kollum
Hoe de molen Welgelegen aan haar naam kwam:

In december 1838 hebben de Gebr. Klaas en Jan Wilkens de zaagmolen laten bouwen, dewelke boven de Kerklaan aan de landzijde op het oosterdiep staat en genaamd is “Welgelegen”. De oorzaak en oorsprong droeg zich op de volgende wijze toe: Op zondag 2 december liet K. & J. Wilkens eenige schippers verzoeken om Maandag den 3den December hen te mogen bijstaan en helpen tot het oprichten van den molen, waaronder ik en mijn broeder Albert Hazewinkel behoorden.
Wij kwamen Maandag buiten het ander volk 14 schippers tezamen. Wij werkten den geheelen dag mede, nadat wij des middags bij hen aan tafel gegeten hadden, toe den avond, toen bij Z. Ed. aan huis een glas wijn te drinken, zoo werd gesproken over den naam van den molen, dewijl die nog niet gegeven was. Ieder moest daarover zijn gevoel zeggen; een zeide: “De Twee Gebroeders”, een ander “Neptunus”, een derde “Draaikolk”, enz. en ieder zeide zoals hem voorkwam. Mijn broeder Albert Hazewinkel zeide: ”Welgelegen”, betogende daarbij de stand, de plaats in het dorp, zoowel als voor hun beider woning. Het werd echter dien avond niet beslist; de volgende dag kwamen wij schippers weer bij den molen aan ’t oprichten en des na de middags was de as naar boven gebracht. Toen kwam de jongste van de Gebr. Wilkens, nl. Jan Wilkens en zeide tot Albert: Wij hebben Uw naam behouden, dien gij aan den molen gegeven hebe, zie hier op een plank dezelve geschilderd, daar spijker gij nu dezelver er ook aan; en terwijl een ander met de vlag naar de top van de molen liep, spijkerde Albert Hazewinkel de naam “Welgelegen” boven het onderste vierkant aan de molen. Er werd gegeten en gedronken, toasten ingesteld en alles liep ten einder zonder dat er ongelukken bij het oprichten gebeurd zijn”.

 


Home